Skip Navigation Links12. Bölge Müdürlüğü Anasayfa > Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü

Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü personeli

Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürlüğünün Görevleri;

 

a) Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve  kaynakların sürdürülebilir kullanımım sağlamak maksadıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla Bakanlığın tespit ettiği  strateji ve politikalar doğrultusunda işbirliği yapmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

b) Koruma altına alınmamış hassas ekosistemlerin korunması   konusunda   tedbirler   alınmasına   ve   ilgili   kurum   ve   kuruluşlarla   işbirliği yapılmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,

c) Mağaraların ekosistem boyutunda korunması ve yönetilmesi maksadıyla etüt ve envanter çalışmalarına, izleme ve kontrol faaliyetlerine dair iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Tür koruma eylem plânlan hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve biyolojik çeşitliliğe ve sulak alanlara ilişkin envanter çalışmalarına dair iş ve işlemleri yürütmek,

d) Belirlenen peyzaj karakter tiplerine göre uygulamaların yürütülmesine dair iş ve işlemleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek, 

e)Korunan alanlar içinde ve dışında, ekolojik özellikleri bozulmuş alanların rehabilitasyonu ve restorasyonu için gerekli olan plân, proje ve çalışmalara dair iş ve işlemleri yürütmek,

f) Sulak alanların belirlenmesine ve korunmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

g) Sulak Alan Yönetim Plânlarının hazırlanması veya uygulanmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

ğ) Uluslararası sözleşmeler kapsamında korumakla mükellef olunan ve/veya koruma altına alınan canlı türleri ile nesli tehlikede, tehlikeye düşebilir nadir canlı türlerinin hayat ortamlarının belirlenmesi ve korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

h) Sulak alanlarla ilgili izin iş ve işlemlerini yürütmek,

ı) Sulak alanların ve biyolojik çeşitliliğin korunması, geliştirilmesi ve yönetimine yönelik eğitim, tanıtım, yarışma ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

i) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.