Skip Navigation Links12. Bölge Müdürlüğü Anasayfa > Tanıtım > Görev ve Yetkiler

Bölge Müdürlüğünün Görevleri 

a) İş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde Bakanlığın talimatlarına göre yürütmek, plân, proje ve yıllık programlan uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,

b) Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bakanlığa teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarının gerçekleşmesini sağlamak,

c) Gerekli taşınır ve taşınmazların tahsisi veya kamulaştırılması, kiralanması, intifa hakkı temini ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

ç) Döner sermayeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d) Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

e) Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlarla, orman içi su ürünleri ve avcılık faaliyetleri ile ilgili plânlama, etüt, envanter, projelendirme, uygulama, bakım ve kontrol çalışmalarım yapmak veya yaptırmak,

f)  Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilân sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak,

g) Korunan alanlarda Bakanlıkça verilecek izin ve irtifak hakları ve yapılacak tahsis ve devirlere dair iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Millî Park ve Tabiat Parklarında mevcut bina, tesisler ve alanların işletilmesi veya kiralanması, bakımı ve onarımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

h) 24/6/204 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yapmak,

ı) Mevzuatta öngörülen idari yaptırım kararlarını tesis etmek,

i) Eğitim, yayın ve tanıtım işlerini plânlamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,

j) Görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

k) Bölgesinde bakanlığın yatırım programlarında bulunan işlerin, etüt, proje, ihale kontrollük ve kabul iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

l) Bölgesinde çalışan personelin özlük haklan ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

m) Bakanlık tarafından verilen görevleri yapmak.